นอกเหนือจากเมืองใหญ่

ดูว่านักเดินทาง Airbnb เพลิดเพลินกับการมาเยือนแต่ละจุดหมายปลายทางอย่างไร

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ Airbnb (เจ้าของที่พักและแขกที่เข้าพัก) ในประเทศไทยระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตามการจองผ่าน Airbnb

หมายเหตุ Airbnb ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้ (เช่น รหัสไปรษณีย์ของเจ้าของที่พัก)

นอกเหนือจากเมืองใหญ่ รวบรวมเฉพาะจุดหมายปลายทางที่มีนักเดินทางเข้าพักอย่างน้อย 10 คนผ่าน Airbnb ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และ มีที่พักที่มีการเข้าพักเป็นประจำอย่างน้อย 5 แห่ง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เท่านั้น ข้อมูลจะได้รับการปัดเศษขึ้นเป็นหลักร้อย หลักพัน หรือหลักล้าน ตามขนาดของข้อมูล

ประเทศไทย: นอกเหนือจากเมืองใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความน่าดึงดูดของจุดหมายปลายทางนอกเขตท่องเที่ยวหรือเมืองท่องเที่ยวหลัก ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่แสดงข้อมูลของเมืองต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวสูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต และชลบุรี (อ้างอิงจากสถิติประจำปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

คำนิยาม

จำนวนนักเดินทางที่มาเยือน
จำนวนนักเดินทางที่มาเยือน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ระยะเวลาเข้าพักเฉลี่ย
ระยะเวลาเข้าพักโดยเฉลี่ยของนักเดินทาง Airbnb ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
คะแนนรีวิวเฉลี่ย
คะแนนรีวิวเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) จากนักเดินทาง ระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประเทศถิ่นกำเนิดของนักเดินทาง
กลุ่มประเทศถิ่นกำเนิดของนักเดินทาง ระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประเภทของนักเดินทาง
ประเภทของการเดินทาง ระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประเภทที่พักที่ให้บริการ
การจำแนกประเภทที่พักคำนวณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จะคำนวณจากจำนวนนักเดินทางระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ประเภทของการเช่า
ประเภทการเช่าตามโฆษณาที่มีอยู่เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562